גן ביה"ס שלמה תל

 

   

       קבוצה

       

           ביה"ס

              יום

    ושעת פעילות

        גן שלמה תל           שלמה תל               (אהוד)

       יום רביעי

       17:45-18:00